Julia-Cosmo

朱莉娅·科斯莫Julia Cosmo)是一位才华横溢的前设计师,摄影师,润饰,画家和教育家,常驻俄罗斯莫斯科。她拍摄了大量美术,肖像,静物和食物摄影。

Julia-Cosmo2-880x1099

Julia-Cosmo3-880x1099

Julia-Cosmo4-880x1099

Julia-Cosmo5-880x1099

Julia-Cosmo6-880x1099

Julia-Cosmo7-880x1099

Julia-Cosmo8-880x1099

Julia-Cosmo9-880x1099

Julia-Cosmo10-880x1099