Sammy Garcia的雄伟冲浪和波浪摄影

Sammy Garcia,一位才华横溢的摄影师和出生于菲律宾的冲浪运动员,目前在加利福尼亚州圣克鲁斯生活和工作。Sammy主要关注波浪,冲浪和沙滩摄影。加西亚在Instagram上拥有超过38.700名粉丝并且还在继续。

Sammy Garcia冲浪摄影作品1
Sammy Garcia冲浪摄影作品2
Sammy Garcia冲浪摄影作品3
Sammy Garcia冲浪摄影作品4
Sammy Garcia冲浪摄影作品5
Sammy Garcia冲浪摄影作品6
Sammy Garcia冲浪摄影作品6
Sammy Garcia冲浪摄影作品8
Sammy Garcia冲浪摄影作品9