Neal-Grundy

尼尔·格伦迪(Neal Grundy)的壮观静物照 Neal专业从事产品和定格摄影。

乍一看,观众可能会相信他正在看到一个坚固的雕塑。实际上,图像会在“飞行中”捕获织物形式。雕塑存在的时间很短。一旦被拍照,它就会永远丢失,再也不会被重建。

Neal-Grundy4-880x1079

Neal-Grundy5-880x852

Neal-Grundy6-880x639

Neal-Grundy7-880x734

Neal-Grundy8-880x611

Neal-Grundy9-880x676

Neal-Grundy10-880x693

Neal-Grundy2-880x651

Neal-Grundy3-880x783