Hiro Shimada的日本街拍照片4

Hima Shimada是一位才华横溢的自学成才摄影师,现任日本京都大阪的艺术总监。Hiro主要关注城市和街头摄影。他喜欢探索日本街头的壮观场景。

Hiro Shimada的日本街拍照片2
Hiro Shimada的日本街拍照片1

 

Hiro Shimada的日本街拍照片5

 

Hiro Shimada的日本街拍照片6

 

Hiro Shimada的日本街拍照片7

 

Hiro Shimada的日本街拍照片8

 

Hiro Shimada的日本街拍照片9

 

Hiro Shimada的日本街拍照片1

 

Hiro Shimada的日本街拍照片22